Protecția Datelor (GDPR)

ECOAQUA SA CUI 1673067, STR. PROGRESUL, BL BBB, ET3, CALARASI JUDET CALARASI este operator de date cu caracter personal și prelucrează astfel de date în activitatea desfășurată având ca temei legal art. 6, alin. (1), lit. b)  și c) din Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date:

  • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
  • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Orice operațiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ștergerea sau distrugerea.

 Datele cu caracter personal sunt prelucrate de ECOAQUA SA. în temeiul legii, prin mijloace manuale și automatizate, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Datele cu caracter personal prelucrate de ECOAQUA SA sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate.

Acestea pot fi: numele și prenumele, data și locul nașterii, cetățenia, date referitoare la adresa de domiciliu/branșament, date din actul de identitate, date provenite din documente judiciare sau de stare civilă, date din înregistrări ale sistemelor de supraveghere/monitorizare video amplasate în locurile publice din sediile societății, adresa de e-mail, nr. de telefon, semnătura, etc.) precum și alte date care au strictă legătură cu executarea unor contracte.

CARE ESTE DURATA PRELUCRĂRII?

ECOAQUA SA prelucrează datele  dumneavoastră cu caracter personal doar pentru perioada necesară  îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, precum și de dispozițiile privind arhivarea, urmând ca după această perioadă să fie șterse sau distruse, în conformitate cu legislația arhivistică în vigoare. Datele cu caracter personal colectate în vederea executării contractului încheiat între dumneavoastră și ECOAQUA SA, sunt prelucrate pe timpul derulării acestuia, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate, și până la 3 ani după expirarea termenului în care părțile pot formula acțiuni sau pretenții în legătură cu contractul.

ÎN CE SCOP PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul îndeplinirii de către ECOAQUA SA a obligațiilor asumate pe tot parcursul derulării contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare, sau a colaborării, potrivit legislației specifice, astfel: încheierea, modificarea, executarea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare între ECOAQUA SA și dumneavoastră, emiterea și transmiterea facturilor pentru serviciile prestate, obligații de informare a clientului dispuse de reglementările în vigoare, recuperarea creanțelor rezultate din acest contract, dar și soluționarea cererilor/petițiilor și acordarea asistenței solicitate în legătură cu activitatea desfăşurată de ECOAQUA SA

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Dreptul la informare și acces: persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și informații despre activitățile de prelucrare a acestora.

Dreptul la rectificare: persoana vizată are dreptul de a obține rectificarea/completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete sau inexacte.

Dreptul la ștergerea datelor: persoana vizată are dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare îndeplinirii scopurilor pentru care au fost prelucrate, în cazul în care persoana vizată și-a retras consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării datelor cu caracter personal, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal sau în cazul în care datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului.

Dreptul la restricționarea prelucrării: persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor, în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau când  persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și dacă prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul de opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care acesta demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de retragere a consimțământului: în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul clientului/utilizatorului, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Dreptul de a depune plângere: în situaţia în care consideră că datele nu au fost prelucrate conform legii, clientul poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a  datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

***************

Persoanele care aplează call-center-ul ECOAQUA și care continuă convorbirea după ascultarea mesajului de informare înregistrat, sau care ne contactează prin intermediul paginii web www.ecoaqua.ro / www.ecoaqua.ai  sau prin orice alte mijloace (telefon, e-mail, Facebook, în scris, direct la sediile societății), își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor personale, în temeiul îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului. Datele furnizate sunt prelucrate în scopul analizării solicitărilor clienților/publicului și pentru îmbunătățirea calității serviciilor de alimentare cu apă și/sau de canalizare.

În cazul optării pentru plata online și/sau prin direct debit, procesarea datelor se face pe serverele companiei care furnizează aceste date către unitățile bancare cu care aveți încheiate contracte pentru plata utilităților. ECOAQUA SA nu solicită și nu stochează date referitoare la cardul dumneavoastră.

Prelucrarea datelor personale se efectuează de către ECOAQUA SA și de către colaboratori și parteneri, strict în uzul relației dintre client și ECOAQUA SA, cu respectarea cerințelor de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal.

ECOAQUA SA se obligă să notifice/informeze clienții despre măsurile luate în cazul în care aceștia uzează de dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor, sau atunci când solicită restricționarea prelucrării datelor.

ECOAQUA SA Constanța păstrează informațiile personale colectate pe perioada de desfășurare a activității societății utilizând politici și proceduri de securitate adecvate pentru asigurarea securității acestor date.

ECOAQUA SA nu utilizează datele dv. personale în scop de publicitate, de promovare a produselor și serviciilor, de cercetare de piață sau de statistică, în numele operatorului sau al unui terț.

Refuzul dumneavoastră nejustificat față de prelucrarea datelor personale în condițiile și termenii menționați prin prezenta informare determină imposibilitatea furnizării serviciilor contractuale sau a soluționării solicitărilor adresate către ECOAQUA SA

Pentru sesizări pe linia respectării prevederilor GDPR vă rugăm să vă adresați Responsabilului privind Protecția Datelor la nivelul ECOAQUA SA pe adresa de e-mail dpo@ecoaqua.ro sau prin poștă la sediul din  ECOAQUA SA CUI 1673067, STR. PROGRESUL, BL BBB, ET3, CALARASI JUDET CALARASI