I. AVIZUL   DE   AMPLASAMENT  

Pentru eliberarea ”Avizului de amplasament” de către societatea noastră, în vederea initierii de catre diferite institutii sau agenti economici a  unei investitii sau a unui  Plan urbanistic zonal (PUZ), si prin care certificam existenta sau nu a retelelor de apa si canalizare pe acel amplasament sau adiacent lui, este necesară o documentație care să conțină:

  1. Cerere (Nume,prenume/denumirea societății, domiciliul/sediul societății, lucrarea pentru care se solicită avizul și localizarea ei)
  2. Memoriu tehnic
  3. Plan de încadrare în zonă
  4. Plan de situație – scara 1:500 în două exemplare

Documentația se va înainta  Biroului Tehnic  din cadrul  sediului Sucursalei ECOAQUA SA ( sucursale) care are in exploatare serviciile de apa si canalizare din localitatea respectiva, pentru verificarea ei.

Avizul se va elibera, în termen de maxim 30 de zile de la depunerea completă a documentației si dupa achitarea tarifului  aferent (vezi tarife), acesta se va ridica din cadrul Biroului Tehnic unde a fost depus.

Avizul are valabilitate 1 an de la data emiterii.

 

                                   II. AVIZ  APA  CANAL  PENTRU  CONSTRUCTIE

Pentru eliberarea ”Avizului apa si canal” de către societatea noastră, în vederea obținerii autorizației de construire, este necesară o documentație care să conțină:

  1. Cerere (Nume,prenume/denumirea societății, domiciliul/sediul societății, lucrarea pentru care se solicită avizul și localizarea ei)
  2. Certificat de urbanism (copie xerox)
  3. Memoriu tehnic
  4. Plan de încadrare în zonă
  5. Plan de situație – scara 1:500 în două exemplare

Documentația se va înainta  Biroului Tehnic  din cadrul  sediului Sucursalei  ECOAQUA SA (sucursale) care are in exploatare serviciile de apa si canalizare din localitatea respectiva, pentru verificarea ei.

Prin obtinerea acestui aviz se certifica existenta sau nu a retelelor de apa si canalizare aflate in explotarea noastra, care sunt amplasate in apropierea obiectivelor ce urmeaza a fi construite, retele care nu trebuiesc afectate de investitie si fata de care trebuie sa se pastreze distantele prevazute in normative, in scopul asigurarii mentenantei sau inlocuirii acelor retele.

Avizul se va elibera, în termen de maxim 30 de zile de la depunerea completă a documentației si dupa achitarea tarifului  aferent (vezi tarife), acesta se va ridica din cadrul Biroului Tehnic unde a fost depus.

Avizul are valabilitate 1 an de la data emiterii.

 

                           III. AVIZ  DE  BRANSARE  DE  PRINCIPIU

                            ( solutie tehnica de   bransare/racordare) 

Avizul de branşare de principiu- cuprinde datele generale privind posibilităţile şi condiţiile de branşare a utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documentaţiilor de către ECOAQUA sau un alt proiectant autorizat

Pentru obtinerea avizului de principiu utilizatorul va trebui depună la   Biroul Tehnic  din cadrul  sediului Sucursalei  ECOAQUA SA (sucursale) care are in exploatare serviciile de apa si canalizare din localitatea respectiva,  un dosar care va contine:

– o cerere de bransare si utilizare a apei potabile din reţeaua de distributie a sistemului public de alimentare cu apa sau o cerere de racordare la reteaua de canalizare – cerere tip –

– copie titlul de proprietate, codul unic (pentru agenti economici);

– copie act de identitate, act de constituire al asociatiei de proprietari (pentru asociatia de proprietari) ;

– plan de situaţie, Sc. 1: 500, pentru solicitări de branşare pentru un imobil (extras carte funciara – intabulare – daca exista).

Avizul se va elibera, în termen de maxim 30 de zile de la depunerea completă a documentației si dupa achitarea tarifului  aferent (vezi tarife), acesta se va ridica din cadrul Biroului Tehnic unde a fost depus.

Avizul are valabilitate 1 an de la data emiterii.

 

                     IV. Aviz  definitiv de branşament şi racordare 

Toți utilizatorii care au instalații de utilizare a apei vor avea acces de branșare/racordare la rețelele sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare.

Un utilizator trebuie să aibă de regulă un singur branșament de apă și un racord de canal, mai multe branșamente și/sau racorduri admițându-se în cazuri speciale, pe baza avizului operatorului, respectiv a societății noastre.

Branșarea/racordarea tuturor utilizatorilor de apă, indiferent în ce scop (casnic, tehnologic), la rețelele publice de alimentare cu apă și de canalizare se poate face doar în baza avizului definitiv eliberat de operator.
Eliberarea avizelor de branșament la rețeaua de distribuție a apei potabile și de racordare la sistemul de canalizare ape uzate, de către societatea noastră, se face, pentru gospodării individuale sau imobile apartinand agentilor economici sau institutii publice, în baza unei solicitări scrise (cerere tip).

Avizul de branşare definitiv este avizul prin care se însuşesc soluţiile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile de execuţie.

Se precizează că pentru imobilele unde sunt și posibilități de racordare la sistemul de canalizare, este obligatorie obţinerea şi a avizului de racordare.

Pentru activități economice sau obiective de investiții eliberarea avizelor se face pe baza proiectului de execuție.

Documentația anexată la cererea pentru avizul definitiv va conține:

1.Cerere (Nume,prenume/denumirea societății, domiciliul/sediul societății, lucrarea pentru care se solicită avizul și localizarea ei)

2.Memoriu tehnic privind descrierea soluțiilor adoptate în cadrul proiectului pentru branșarea/racordarea la rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare;
3.Calculul privind debitul de apă solicitat și debitul de apă care urmează să fie deversat în rețeaua de canalizare.

4.Plan de încadrare în zonă

5.Plan de situație – scara 1:500 în două exemplare

6.Plan detalii, profile privind executia bransamentului/ racordului

7.Solutia de bransare/racordare (avizul de principiu) eliberata anterior de ECOAQUA SA, in termen de valabilitate.

Menționăm că documentația trebuie sa mai conțină date referitoare la rețeaua de hidranți de incendiu, numărul și amplasarea acestora și tipul separatorului de uleiuri pentru spălătoriile auto și benzinării, dacă este cazul, în funcție de activitatea ce se va desfășura în incinta pentru care se solicită avizul.

Documentația se va înainta Biroul Tehnic  din cadrul  sediului Sucursalei  ECOAQUA SA (sucursale) care are in exploatare serviciile de apa si canalizare din localitatea respectiva pentru care se solicită branșarea/racordarea.

Avizul se va elibera, în termen de maxim 30 de zile de la depunerea completă a documentației si dupa achitarea tarifului  aferent (vezi tarife), acesta se va ridica din cadrul Biroului Tehnic unde a fost depus.

Avizul are valabilitate 1 an de la data emiterii.

    NOTA: Realizarea de branșamente și racorduri de canalizare fără avizul operatorului este considerată clandestină și atrage, conform legislației în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât și pentru executantul lucrării.