Asociaţia intercomunitară ECOAQUA are ca scop reglementarea, înfiinţarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi dezvoltării sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului realizat, pe baza strategiei de dezvoltare

La baza înfiinţării acesteia stă interesul general al locuitorilor localităţilor asociate pentru îmbunătăţirea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în condiţiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei, atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor europene pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară.

Asociația nu este operator autorizat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Să încheie contractul de delegare cu operatorul SC ECOAQUA SA

Să exercite drepturile specifice de control informare privind operatorul, conform statutului şi actului constitutiv

Să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce preiveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a servicului, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes intercomunitar

Să aprobe strategia de dezvoltare a servicului

Să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului

Să identifice şi să propună orice acţiuni legate de creşterea calităţii Serviciului

 • asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare şi/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parţial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depăşească limitele de suportabilitate ale populaţiei
 • aplicarea principiului solidarităţii;
 • implementarea şi aplicarea permanentă a principiului „poluatorul plăteşte”;
 • creşterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului;
 • buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului şi gestiunea administrativă şi comercială eficientă a acestuia;
 • menţinerea calităţii tehnice şi întreţinerea eficientă a echipamentelor şi lucrărilor legate de Serviciu;
 • buna gestiune a resurselor umane;
 • să acorde sprijin asociaţilor şi operatorului în vederea obţinerii resurselor financiare necesare implementării strategiei de dezvoltare.
 • elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, precum şi a programelor de protecţie a mediului;
 • coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu;
 • urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă ai Serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii în vederea asigurării gestionării şi administrării Serviciului de către operator pe criterii de eficienţă economică şi managerială şi aplicarea măsurilor corective şi a penalităţilor prevăzute de contractul de delegare, în situaţia în care operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanţă şi eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea Serviciului;
 • consultarea asociaţiilor de utilizatori în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a Serviciului;
 • medierea conflictelor dintre utilizatori şi operator, la cererea uneia dintre părţi;
 • monitorizarea şi controlul modului de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de operator prin contractul de delegare cu privire la:
  • modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operator, în special respectarea indicatorilor de performanţă, inclusiv în relaţia cu utilizatorii;
  • modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilităţi publice, mai ales exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al asociaţilor, afectate Serviciului;
  • asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public;
 • asigurarea protecţiei utilizatorilor;
 • solicitarea de informaţii cu privire la nivelul şi calitatea Serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a asociaţilor, încredinţate pentru realizarea Serviciului;
 • stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a delegării prevăzute în contractul de delegare;
 • aprobarea, de la data la care asociaţii hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic, a modulului de formare şi a stabilirii preţurilor şi tarifelor, respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operator;
 • elaborarea şi aprobarea caietului de sarcini şi a regulamentului Serviciului, consolidat şi armonizat pentru întreaga arie a Serviciului;
 • păstrarea, în condiţiile legii, a confidenţialităţii datelor şi informaţiilor economico-financiare privind activitatea Operatorului, altele decât cele de interes public

Locaţia sediului A.D.I. ECOAQUA

Intrarea în sediul A.D.I. ECOAQUA